Privacy Statement

Because dr. Li Jie has his clinic in the Netherlands, the statement has been written in the Dutch language.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelaar een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener.
Uw behandelaar doet zijn/haar best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:
  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Uw behandelaar is gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl
Alleen uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van uw behandelaar (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Hieronder meer details betreffende ons privacy beleid. Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

Gegevens Zorgverlener
TCM Clinic Dr. Li Jie
Tjalie Robinsonstraat 21
6543 KB NIJMEGEN
AGB-code: 90001808.
Verantwoordelijk voor gegevensbescherming.

Doel gegevensvastlegging
Behandeling volgens Chinese Geneeskunde.
Administratie, maken van afspraken. Innen van consultkosten. Facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar.
Voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte).

Wij noteren in uw dossier
Naam, adres, woonplaats. Telefoonnummer. E-mailadres. Geboortedatum.
Bijzondere persoonsgegevens:
Medische gegevens.
Relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport).

Bij minderjarigen < 16 jaar
Naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders.
Schriftelijke toestemming van beide ouders.

Bewaartermijn dossier
15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO).

Ander gebruik
Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:
Om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar.
Voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut. Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen.
Geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek
Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

Zorgnota
Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.
Uw naam, adres, woonplaats.
Uw geboortedatum.
De datum van de behandeling. Prestatiecode 24104 acupunctuur. De kosten van het consult.

Uw rechten
Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens.
Wij noteren uw toestemming in uw dossier.
Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*.
U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigengegevens (dataportabiliteit)*.
U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons- gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.
* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke. (zie bovenaan dit schema)

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener
Eventuele vervanger en stagiair. Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

Met betrekking tot onze website
Gebruikersgegevens worden niet opgeslagen en gegevens worden niet doorgezet naar Google.

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen
Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Meldplicht datalekken
Wij beschikken over een protocol datalekken.

Wetgeving
Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG.

Versie 24-08-2018.
Privacy AVG

This website is currently not using cookies.